Právne poradenstvo

-Právne poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností

-Zabezpečovanie pohľadávok nehnuteľnosťami

-Uplatňovanie práv a vyporiadanie podielových spoluvlastníkov

-Vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv

-Negociovanie zmlúv

-Ukončovanie zmluvných vzťahov

-Mimosúdne urovnávanie zmluvných vzťahov

-Právna asistencia pri zostavovaní súťažných ponúk

-Uplatňovanie revíznych postupov v procese verejného obstarávania

-Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie

-Zastupovanie v správnych konania na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

-Uplatňovanie a ochrana licenčných práv